สินเชื่อ ธกส.ช่วยสานฝันสร้างอาชีพ ยืมได้เลย 100,000 บาท

สินเชื่อ ธกส.ช่วยสานฝันสร้างอาชีพ ยืมได้เลย 100,000 บาท

ธ.ก.ส. ปล่อย “สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ” ให้กู้รายละไม่เกิน 1 แสนบาท

โดยสินเชื่อนี้อยากจะช่วยเกษตรและครอบครัว

สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่าย หรือค่าลงทุน

ในการเริ่มต้น ประกอบอาชีพ สนับสนุนการสร้างงาน

สร้างอาชีพในชุมชนเมืองและภาคชนบท จาก ธ.ก.ส.

จุดเด่นของสินเชื่อนี้ สร้างอาชีพในระยะยาว

ระยะเวลาปลอดชำระต้นเงิน 2 ปีแรก

ช่วยเหลือจากผลกระทบช่วงนี้

ดอกเบี้ยต่ำมากๆ คิดที่ 4% ต่อปี ใน 3 ปีแรก

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อนี้ เป็นบุคคลสัญชาติไทย

เป็นเกษตรกร ทายาทเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร

ได้รับผลกระทบจากการช่วงนี้ ที่มีแผนในการประกอบอาชีพเกษตร

ประกอบอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อาชีพนอกภาคการเกษตร ที่มีลักษณะเป็นการลงทุนค้าขาย

เพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากนัก

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อนี้

กรณีกู้เป็นค่าใช้จ่าย คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ระยะเวลาชำระคืน

ไม่เกิน 12 เดือน (พิเศษไม่เกิน 18 เดือน) นับแต่วันกู้

วงเงินปล่อยกู้สินเชื่อ

โดยสินเชื่อให้กู้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย

กรณีเป็นค่าลงทุนปีที่ 1-3 คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ปีที่ 4 – 5 อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.5 ต่อปี) กำหนดระยะเวลาชำระคืน ไม่เกิน 5 ปี โดยปลอดชำระต้นเงิน 2 ปีแรก แต่ยังต้องชำระดอกเบี้ย

ธ.ก.ส. ปล่อย “สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ” ให้กู้รายละไม่เกิน 1 แสนบาท

โดยสินเชื่อนี้อยากจะช่วยเกษตรและครอบครัว

สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่าย หรือค่าลงทุน

ในการเริ่มต้น ประกอบอาชีพ สนับสนุนการสร้างงาน

สร้างอาชีพในชุมชนเมืองและภาคชนบท จาก ธ.ก.ส.

จุดเด่นของสินเชื่อนี้ สร้างอาชีพในระยะยาว

ระยะเวลาปลอดชำระต้นเงิน 2 ปีแรก

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อนี้ เป็นบุคคลสัญชาติไทย

เป็นเกษตรกร ทายาทเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร

ได้รับผลกระทบจากการช่วงนี้ ที่มีแผนในการประกอบอาชีพเกษตร

ประกอบอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อาชีพนอกภาคการเกษตร ที่มีลักษณะเป็นการลงทุนค้าขาย

เพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากนัก

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น