สินเชื่อ ธกส.ให้ยืม 50,000 ผ่านทุกอาชีพ สนใจสมัครเลย

 

สินเชื่อจากธกส. สินเชื่อช่วยลงทุน 100,000 ใครก็สมัครได้

ธ.ก.ส. ปล่อย “สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ” ให้กู้ร ายละไม่เกิน 1 แสนบาท

ช่วยเกษตรและครอบครัวสินเชื่อสานฝันสร้ างอาชีพ เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่าย

หรือค่ าลงทุน ในการเริ่มต้นประกอบอาชีพ สนับสนุนการสร้ างงาน

สร้ างอาชีพในชุมชนเมืองและภาคชนบท จาก ธ.ก.ส.

จุดเด่นสินเชื่อ

สร้างอาชีพในระยะย าว

ระยะเวล าปลอดชำระต้นเ งิน 2 ปีแรก

ช่วยเหลือจากผลกระทบในช่วงนี้

ดอกเบี้ยต่ำมากๆ คิดที่ 4% ต่อปี ใน 3 ปีแรก

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อธกส

เป็นบุคคลสัญชาติไทย

เป็นเกษตรกร ทายาทเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร

ได้รับผลกระทบจากการแ พร่ระบ าดของโรค

ที่มีแผนในการประกอบอาชีพเกษตร

ประกอบอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศร ษฐกิจพอเพียง

อาชีพนอกภาคการเกษตร ที่มีลักษณะเป็นการลงทุนค้ าขายเพื่อเลี้ยงชีพ

ในครัวเรือนซึ่งใช้เ งินลงทุนไม่มากนักอัตร าดอกเบี้ย

กรณีกู้เป็นค่ าใช้จ่าย คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ระยะเวล า

ชำระคืน ไม่เกิน 12 เดือน (พิเศษไม่เกิน 18 เดือน) นับแต่วันกู้

วงเงิ นปล่อยกู้สินเชื่อธกส

กู้ไม่เกิน 100,000 บ าทต่อร าย

กรณีเป็นค่ าลงทุนปีที่ 1-3 คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ปีที่ 4 – 5

อัตร าดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.5 ต่อปี)

กำหนดระยะเวล าชำระคืน ไม่เกิน 5 ปี โดยปลอดชำระต้นงิน 2 ปีแรก

แต่ยังต้องชำระดอกเบี้ย

ธ.ก.ส. ปล่อย “สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ” ให้กู้ร ายละไม่เกิน 1 แสนบาท

ช่วยเกษตรและครอบครัวสินเชื่อสานฝันสร้ างอาชีพ เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่าย

หรือค่ าลงทุน ในการเริ่มต้นประกอบอาชีพ สนับสนุนการสร้ างงาน

สร้ างอาชีพในชุมชนเมืองและภาคชนบท จาก ธ.ก.ส.

จุดเด่นสินเชื่อ

สร้างอาชีพในระยะย าว

ระยะเวล าปลอดชำระต้นเ งิน 2 ปีแรก

ช่วยเหลือจากผลกระทบในช่วงนี้

ดอกเบี้ยต่ำมากๆ คิดที่ 4% ต่อปี ใน 3 ปีแรก

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อธกส

เป็นบุคคลสัญชาติไทย

เป็นเกษตรกร ทายาทเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร

ได้รับผลกระทบจากการแ พร่ระบ าดของโรค

ที่มีแผนในการประกอบอาชีพเกษตร

ประกอบอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศร ษฐกิจพอเพียง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น