สินเชื่อเงินหมุนเวียนทรู สมัครได้เลยทุกคน วงเงิน 10,000 บาท สมัครตอนนี้อนุมัติเลย

อนุมัตเงินกู้ เพื่อช่วยเหลือ ชาวนา ไร่ละ 1,000

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า

วันนี้มีโครงการ สนับสนุนการบริหาร จัดการข้าว และผลผลิต เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีผลการผลิต 2564-2565 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากสถานการณ์ต่างๆ เช่น ภัยแล้ง โรคระบาด โดยสนับสนุนให้เกษตรกรมีเงินทุน ในการพัฒนาผลิตข้าว ที่ไร่ละ1,000 บาท ครัวเรือน ละไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน ครัวเรือนละ 20,000 บาท ซึ่งโครงการ นี้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปีผลการผลิต 2452-2563 โดย ในปี 2564-2565 ครม.มีมติ เห็นชอบเพิ่มเติม วงเงินอีก594.64 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรให้มาก ที่สุด และปีนี้ได้รับรายงานว่า จะปลูกข้าวได้ มากขึ้น และมีการส่งออก ได้มากขึ้น

สินเชื่อเงินหมุนเวียนทรู สมัครได้เลยทุกคน

วงเงิน 10,000 บาท สมัครตอนนี้อนุมัติเลย

ทรูมันนี่ ใจดี เปิดตัวบริการสินเชื่อส่วนบุคคลรายเล็ก-ร ายย่อย

บริการยืม-คื น พิเศ ษถอนเงินสดผ่านทรู มันนี่วอลเล็ท

สูงสุด 4 เท่า และผ่อนชำระได้นานสูงสุด 3 เดือน

โปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% หากสนใจสามารถดูวิธีสมัคร True Loan ได้ กู้ก่อ นแล้วค่อยจ่ายคืน สู งสุ ด 10,000 บ าทไม่มีดอกเบี้ยสมัครง่ าย สินเชื่อส่วนบุคคลร ายย่ อยของ

TrueMoneyเปิ ดบริ ก า รนี้หรือไมโครไฟแนนซ์

เพื่อช่วยเหลือลูกค้ าทรูมูฟ เอชแบบร ายเดือน เดือนแ รก

ปลอดดอกเบี้ย 0%* แอปพ ลิเคชันสะด วกมาก

เพียงแส ดงบั ตรประชาชน สมั ครเล ย

คุณส มบั ติผู้ส มัครในการสมัครสินเชื่อ

– สัญช าติไทย อ ายุ 20-60 ปี

-ต้องเป็นลูกค้ าทรูมูฟ เอช แบบร ายเดือน-มีอ ายุม ากกว่ า 180 วัน

หรือประมาณ 6 เดือน และไม่มีค่ าบริก ารค้ างชำระ

–มีป ระวัติก ารชำ ระค่ าบริกา รดีไม่มีค้ างชำระ เอกสารก ารสมั คร

-บัตรประชาชนเป็น แบบตัวต่อตั วเท่ านั้น

รา ยล ะเอียดเพิ่มเติม ไมโครไฟแ นนซ์ในการสมัครสินเชื่อ

1. บริก ารสิ นเชื่อที่ให้บริก ารโดย บริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด (“บริษัท”)

2. ตั้งค่ าบริก ารสินเชื่อเฉพ ะลูกค้ าที่มีคุณสมบัติต ามบ ริษั ทเท่ านั้น

3. ร ะยะเวลาการจั ด จำหน่ ายขึ้ นอยู่กับสถ านก รณ์ของบริษั ท

4. ดอกเบี้ ยโปรโมชั่น 0% เฉพ าะเดือนแร กของ

การถ อนสินเชื่อแต่ล ะครั้ง

5. ค่ าใช้จ่ายดอกเบี้ ยสินเชื่อจะถูกคิ ดตามจำน วน

เงินจริงที่ถอนออกเมื่อเริ่ มต้นก ารลดลง

เงิ นที่ถอ นจะโอ นเข้าบัญชีทรูมันนี่ กระเป๋ าเงิ น ผูกกับ

หมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้ าระบุในคำขอ เงื่อนไขอื่นๆ

เป็นไปต มข้อกำหนดของบริษัท ห ากมีข้อสงสั ยเกี่ ยวกับวิธีการ

สมัครสินเชื่อและร ายละ เอี ยดสิ นเชื่ อ สามารถ

โทร 1240 กด 3 ที่ ศูนย์บริการลูกค้ าของเ รา

ทรูมันนี่ ใจดี เปิดตัวบริการสินเชื่อส่วนบุคคลรายเล็ก-ร ายย่อย

บริการยืม-คื น พิเศ ษถอนเงินสดผ่านทรู มันนี่วอลเล็ท

สูงสุด 4 เท่า และผ่อนชำระได้นานสูงสุด 3 เดือน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น