ออมสินให้กู้สินเชื่อวงเงิน 200,000 บาท ยืมได้เลยง่ายๆ ผ่านแอป

ออมสินให้กู้สินเชื่อวงเงิน 200,000 บาท

ยืมได้เลยง่ายๆ ผ่านแอป

สินเชื่อ OD Happy life ธนาคารออมสิน สินเชื่อวงเงินหมุนเวียนของธนาค ารออมสินสำหรับเพื่อเป็นค่ าใช้จ่ายอเนกประสงค์ตามความต้องการของผู้กู้

รายละเอียดการส มัคร สินเชื่อ OD Happy life

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ

เป็นบุคคล ที่มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ในการสมัครสินเชื่อ

มีความสามารถในการทำนิติกรร มได้ตามกฏหมาย

เป็นผู้กู้ที่ฝากเงินกับธนาค ารอออมสินประเภท สลากออมสินพิ เศษ

เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ชัดเจน สามารถติดต่อได้สะดวก

เป็นผู้กู้ที่ฝากเงิ นกับธนาคารออมสินประเภทเผื่อเรียก

และบัญชีกระแสร ายวัน

จำนวนวงเงินให้กู้ยืมสินเชื่อ

วงเงินให้กู้ยืมได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่า สลากออมสินพิเศษ

หรือ ไม่เกิน 10,000,000 บ าทโดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่ าสล าก

เมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด ไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่ า สลาก

เมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนดทั้งนี้ วงเงิ นกู้ยืมสินเชื่อเบิกเงิ น

เกินบัญชีของวงเงิ น สินเชื่อ OD Happy life

เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10,000,000 บาท ของวงเงิ นกู้ยืมสินเชื่อ

ดอกเบี้ยสินเชื่อเป็นไปตามข้อตกลงของธนาคาร

ระยะเวลาชำระคืนชำเสื่อ

พิจารณาสินเชื่อและทบทวนสัญญาทุก 1 ปี

หลักประกันสินเชื่อ เป็นสลากออมสินพิ เศษของผู้กู้

ซึ่งเป็นของสาขาธนาคารที่ให้กู้เงิ น

ไม่เป็นสล ากออมสินชนิดระบุให้ใช้เ งินแก่ผู้ถือสล ากออมสินพิเศษ

ยกเว้น มีการโอนเปลี่ยนชนิดสล ากออมสินแล้ว

ไม่เป็นสล ากออมสินพิเศษของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคล และบัญชีร่วม

ให้ใช้สล ากออมสินทั้งฉบับหรือหล ายฉบับรวมกัน

แต่ต้องมีมูลค่ ารวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,000 บ าท

ต่อการกู้ยืมสินเชื่อแต่ละครั้ง

กรณีมูลค่ าสล ากออมสินสูงกว่าจำนวนวงเงิ นให้กู้

ให้ทำการตัดตอนสล ากออมสินให้มีมูลค่ าใกล้เคียง

และคุ้มจำนวนวงเงิ นให้กู้ก่อน โดยการตัดตอนสลากออมสิน

ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของธนาค ารออมสินเรื่อง การรับฝากประเภทสล ากออม

สินเชื่อ OD Happy life ธนาคารออมสิน สินเชื่อวงเงินหมุนเวียนของธนาค ารออมสินสำหรับเพื่อเป็นค่ าใช้จ่ายอเนกประสงค์ตามความต้องการของผู้กู้

รายละเอียดการส มัคร สินเชื่อ OD Happy life

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ

เป็นบุคคล ที่มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ในการสมัครสินเชื่อ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น