ลงทะเบียนกู้ยืม 10,000 เช็คสิทธิ์สินเชื่อห่วงใย ลงก่อนได้ก่อน

ลงทะเบียนกู้ยืม 10,000 เช็คสิทธิ์สินเชื่อห่วงใย ลงก่อนได้ก่อน

สินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัยโรคระบาด) ผ่าน MyMo วันนี้จะมาเปิด

วิธีกู้เงินสินเชื่อออมสินคนละ 10,000 บาท กับสินเชื่อห่วงใย สมัครผ่าน

แอปพลิเคชั่น MyMo ทำได้ง่ายๆ หลังจากที่ได้สมัครจองคิวเพื่อขอกู้เงินไว้แล้ว

ก่อนหน้านี้ ธนาคารออมสินได้เปิดสินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้โรคระบาด

ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเงินหมุนเวียนใช้สอบในครอบครัว ลดภาระหนี้สิน

หรือแก้ปัญหาสภาพคล่อง วงเงินกู้คนละไม่เกิน 10,000 บาท โดยเปิด

ให้ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 65 ที่ผ่านมา ผ่านแอปฯ เป๋าตัง โดยผู้ที่จะขอกู้เงินออมสินดังกล่าวจะต้องจองคิวเพื่อสมัครสินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภัยโควิด-19 ก่อนจากนั้นถึงจะทำการสมัครขอกู้เงินได้ตามลำดับ

สำหรับรายละเอียดสินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัย COVID-19) มีดังนี้

จำนวนเงินให้กู้

-ไม่เกินคนละ 10,000 บาท โดยไม่นับรวมกับวงเงินสินเชื่อรายย่อย

ประเภทอื่นๆ ของสายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

-สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) รวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว

(เงินต้น-ดอกเบี้ย) สามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและ

ดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้เมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

-อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate)

-อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญา

บวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)

หลักประกันการกู้เงิน -ไม่มีหลักประกัน

ค่าธรรมเนียม -ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

เอกสารประกอบการกู้ -บัตรประจำตัวประชาชน

การสมัครขอสินเชื่อ

-สมัครสินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัย โรคระบาด) ผ่าน MyMo ได้ด้วย

ตนเองผ่านเมนู “สมัครสินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัย โรคระบาด)”

การตรวจสอบข้อมูลเครดิต (Credit Bureau)

-ลูกค้าสามารถให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ต (e-Consent) บน MyMo ด้วยการยินยอมเสมือน

การลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการระบุรหัส OTP

-การตรวจสอบข้อมูลเครดิต ธนาคารจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า

ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนทุกครั้ง โดยระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเครดิตไปยังระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB)

การทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract

-ลูกค้ายืนยันทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract ผ่าน MyMo

ด้วยการยืนยันเสมือนการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการระบุรหัส PIN Code และ OTP

-ธนาคารจัดส่งสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract (ไฟล์.PDF) ไปยัง

e-mail ของลูกค้าที่ยืนยันบน MyMo และจัดเก็ยไว้ในระบบงานของธนาคาร

การแจ้งผลการพิจารณา

-ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณา (ทั้งผ่านการพิจารณาและไม่ผ่านการพิจารณา)

ภายใน 3 วัน ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ Notification บน MyMo และ SMS (ข้อความสั้น)

-หากผ่านการพิจารณาสินเชื่อ จะต้องยืนยันการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ

e-Contract หลังจากธนาคารแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติภายใน 7 วัน

การรับเงินสินเชื่อ

-ลูกค้าจะได้รับเงินกู้ภายใน 3 วัน ผ่านบัญชีหลัก (Primary

Account) ใน MyMo Application

ช่องทางการชำระสินเชื่อ

-การชำระเงินงวดปกติ จะหักผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเท่านั้น

ยกเว้น การชำระล่วงหน้า 1 งวด สามารถชำระด้วยตนเองผ่าน MyMo

หรือชำระผ่านสาขาของธนาคารออมสินได้ทั่วประเทศ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

-ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค.-30 ก.ย. 65 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ

การเข้าเมนูขออนุมัติสินเชื่อห่วงใย ผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo

ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนจองสิทธิสมัครสินเชื่อห่วงใย

ผ่าน MyMo ก่อน จากนั้นจึงทำการ login เข้า MyMo เพื่อสมัคร

สินเชื่อห่วงใยในวันและเวลาที่ได้รับแจ้ง ผู้ที่ได้รับสิทธิในช่วง

วันเวลาดังกล่าวเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อ

สำหรับคุณสมบัติผู้ขอกู้เงินออมสิน 10,000 บาท กับสินเชื่อห่วงใย สู้ภัย โรคระบาด มีดังนี้

-เป็นผู้ใช้บริการ MyMo มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน

-อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ สูงสุดไม่เกิน 70 ปี

-ไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เช่น ข้าพราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือน หรือรายได้จากภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

-ไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ -ไม่เป็นผู้ว่างงาน

-ไม่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างธนาคารออมสิน

-กรณีลูกค้าสินเชื่อเดิมของธนาคาร (Bureau ภายใน) สถานะต้องไม่เป้น NPLs

-ไม่มีบัญชี Write-Off นอกระบบ CBS

-เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ และมี e-Mail

ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น