ใครตกงาน ยืมได้ 3 แสน สินเชื่อออมสิน ไม่ต้องค้ำ อนุมัติทันที

อนุมัติ ขอกู้ ขอคืน ขอเลือก

วิธีเช็คเงินสมทบ

  1. เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th
  2. กรอกเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่าน
  3. สำหรับคนที่เข้าเว็บนี้ครั้งแรกต้องทำการสมัครสมาชิก กรอกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับรหัสการยืนยันตัวตน
  4. log in เข้าระบบและเลือกผู้ประกันตน
  5. เข้าสู่หน้า “ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตน” โดยจะแสดงรายละเอียดของผู้ประกันตน
  6. คลิก “ข้อมูลการส่งเงินสมทบ” ระบบจะแสดงงวดเงินสมทบ วันที่ชำระเงิน% เงินสมทบ รวมถึงจำนวนเงินที่ผู้ประกันตนนำส่ง

เว็บดีบอกต่อ หางานทำเวลาว่าง ทำเสร็จรับเงินทันที

 

เงินทุนเพื่อเป็นทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

เป็นบริการ สินเชื่อเงินกู้ ตามโยบายจากภาครัฐ ให้กู้ยืมเงิน

ได้สูงสุด รายละ 300,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ

สินเชื่อเงินกู้ เป็นนำใช้เป็นเงินทุนประกอบอาชีพ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ จากออมสิน

รายละเอียดสินเชื่อ วงเงินกู้ยืมสินเชื่อ

-กู้ยืมเงิน สูงสุด 300,000 บาท

คุณสมบัติสมัครสินเชื่อ

1.มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2.มีถิ่นที่อยู่อาศัย และ สถานประกอบการแน่นอน

3.ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

4.เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ/ผู้ประกอบการรายย่อย/ผู้ประกอบการขนาดเล็ก

/ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ มีประสบการณ์ในการ

ประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

ผู้เริ่มประกอบอาชีพ/ผู้ประกอบการรายย่อย ประกอบด้วย

ผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพช่าง ทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า

ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย/ตัดผม

เป็นต้น และ ผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ

/ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตร

หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ/เอกชน

หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ

ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่/รถตู้สาธารณะ

/รถรับจ้างขนส่งสินค้า โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ

หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่มี

สถานที่จำหน่าย หรือสถานที่ให้บริการ ที่แน่นอน เช่น

ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านนวดแผนไทย

ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์

ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ

หลักประกันการกู้เงิน

-กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

-กรณีวงเงินกู้เกิน 100,000-300,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน

โดยบุคคลค้ำประกันจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้

ดอกเบี้ย-อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ตลอดอายุสัญญากู้เงิน

สินเชื่อเงินกู้ กู้ถูกกฏหมาย ตามนโยบายจากภาครัฐ สำหรับสินเชื่อ

สร้างงานสร้างอาชีพ จากออมสิน มีวงเงินกู้ยืม ตั้งแต่ 50,000-300,000 บาท

เพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ

ธนาคารออมสิน ออกบริการ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

โดยเปิดให้ผู้ที่มีอาชีพอิสระทั้งผู้ประกอบการรายย่อย ร้านค้าปลีก

ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง ได้เข้าถึงแหล่ง

เงินทุนเพื่อเป็นทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

เป็นบริการ สินเชื่อเงินกู้ ตามโยบายจากภาครัฐ ให้กู้ยืมเงิน

ได้สูงสุด รายละ 300,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ

สินเชื่อเงินกู้ เป็นนำใช้เป็นเงินทุนประกอบอาชีพ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ จากออมสิน

รายละเอียดสินเชื่อ วงเงินกู้ยืมสินเชื่อ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น