สินเชื่อ ธ.ก.ส. เพื่อกลุ่มรายย่อย วงเงิน 3 หมื่น

สินเชื่อ ... เพื่อกลุ่มรายย่อย วงเงิน 3 หมื่น

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปล่อยสินเชื่อธุรกิจรายย่อย

เป็นสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เนื่องจากช่วงนี้หลายคนคงตกที่นั่งลำบาก

ซึ่งสามารถใช้จ่ายเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ

วงเงินกู้ยืมสูงสุด 200,000 บาท รายละเอียดการสมัคร

สินเชื่อธุรกิจรายย่อย คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ

-เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย  -เป็นบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี

-เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ธุรกิจส่วนตัว  -มีถิ่นที่อยู่ที่ชัดเจนติดต่อได้สะดวก

-มีสถานที่ประกอบอาชีพที่แน่นอนสามารถติดต่อได้

เอกสารประกอบผู้กู้สินเชื่อ

-สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้สินเชื่อ -สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้สินเชื่อ

-สำเนาทะเบียนสมรส ถ้ามี -สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง Statement 6 เดือน ล่าสุด

-สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ใช้ในทรัพสินที่เสนอเป็นหลักประกัน ถ้ามี

-สำเนาหลักฐานการชำระภาษี ถ้ามี

วงเงินกู้สินเชื่อ

-พิจารณาตามความจำเป็นในการใช้วงเงินของสินเชื่อ รายได้ รายจ่าย

ความสามารถในการชำระหนี้คืน และหลักประกัน อัตราดอกเบี้ย

-เป็นไปตามประกาศของธนาคาร โดยพิจารณาจากการประเมินปัจจัยประเมินความเสี่ยงของผู้กู้

กำหนดชำระคืนสินเชื่อเงินกู้

-เพื่อเป็นค่าลงทุนประกอบการ ส่งภายใน 15 ปี กรณีพิเศษ สูงสุด 20 ปี

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ส่งชำระภายใน 12 เดือน กรณีพิเศษ สูงสุด 18 เดือน

หลักประกันสินเชื่อ

-บุคคลค้ำประกัน หรือ กลุ่มบุคคลร่วมกันรับรองรับผิด

อย่างลูกหนี้ร่วม กู้ได้สูงสุด 200,000 บาท ต่อราย

-เงินฝากเป็นหลักประกัน กู้ได้สูงสุดร้อยละ 90 ของเงินฝาก

-อสังหาริมทรัพย์ในการจำนอง กู้ได้สูงสุดร้อยละ 80 ของวงเงินจำนอง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธ.ก.ส. ทุกสาขา Call Center โทร 0 2555 0555

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปล่อยสินเชื่อธุรกิจรายย่อย

เป็นสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เนื่องจากช่วงนี้หลายคนคงตกที่นั่งลำบาก

ซึ่งสามารถใช้จ่ายเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ

วงเงินกู้ยืมสูงสุด 200,000 บาท รายละเอียดการสมัคร

สินเชื่อธุรกิจรายย่อย คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ

-เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย  -เป็นบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี

-เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ธุรกิจส่วนตัว  -มีถิ่นที่อยู่ที่ชัดเจนติดต่อได้สะดวก

-มีสถานที่ประกอบอาชีพที่แน่นอนสามารถติดต่อได้

เอกสารประกอบผู้กู้สินเชื่อ

-สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้สินเชื่อ -สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้สินเชื่อ

-สำเนาทะเบียนสมรส ถ้ามี -สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง Statement 6 เดือน ล่าสุด

-สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ใช้ในทรัพสินที่เสนอเป็นหลักประกัน ถ้ามี

-สำเนาหลักฐานการชำระภาษี ถ้ามี

วงเงินกู้สินเชื่อ

-พิจารณาตามความจำเป็นในการใช้วงเงินของสินเชื่อ รายได้ รายจ่าย

ความสามารถในการชำระหนี้คืน และหลักประกัน อัตราดอกเบี้ย

-เป็นไปตามประกาศของธนาคาร โดยพิจารณาจากการประเมินปัจจัยประเมินความเสี่ยงของผู้กู้

กำหนดชำระคืนสินเชื่อเงินกู้

-เพื่อเป็นค่าลงทุนประกอบการ ส่งภายใน 15 ปี กรณีพิเศษ สูงสุด 20 ปี

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ส่งชำระภายใน 12 เดือน กรณีพิเศษ สูงสุด 18 เดือน

หลักประกันสินเชื่อ

-บุคคลค้ำประกัน หรือ กลุ่มบุคคลร่วมกันรับรองรับผิด

อย่างลูกหนี้ร่วม กู้ได้สูงสุด 200,000 บาท ต่อราย

-เงินฝากเป็นหลักประกัน กู้ได้สูงสุดร้อยละ 90 ของเงินฝาก

-อสังหาริมทรัพย์ในการจำนอง กู้ได้สูงสุดร้อยละ 80 ของวงเงินจำนอง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธ.ก.ส. ทุกสาขา Call Center โทร 0 2555 0555

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น