สินเชื่ออิ่มใจ กู้ได้ 100,000 ผ่าน MyMo ได้แล้ว

สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 40

1.กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย รับค่าทดแทนขาดรายได้

 • ผู้ป่วยใน นอนพักรักษาตัว 1 วันขึ้นไป วันละ 300 บาท
 • ผู้ป่วยนอก(ไม่นอนโรงพยาบาล) ใบรับรองแพทย์ให้หยุด 3 วันขึ้นไป  วันละ 200 บาท
 • เงื่อนการรับสิทธิ ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกหยุดรวมกัน ไม่เกิน 30 วัน/ปี
 • ผู้ป่วยนอก(ไม่นอนโรงพยาบาล) หยุดไม่เกิน 2 วัน(ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง) ครั้งละ 50 บาท

2.กรณีทุพพล รับเงินทดแทนการขาดรายได้

 • ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้รายเดือน(ขึ้นกับระยะเวลาส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน) 500-1,000 บาท
 • ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เป็นระยะเวลา 15 ปี
 • เสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพ ได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท

 

3.กรณีเสียชีวิต ได้รับเงินค่าทำศพ

 • ผู้จัดการศพ ได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท
 • จ่ายเงินสมทบครบ 60 เดือนก่อนเสียชีวิต ได้รับเงินเพิ่ม 8,000 บาท

 

4.กรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผล

 • สะสมบำเหน็จชราภาพ(เงินออม)จากเงินสมทบ เดือนละ(ได้รับเมื่ออายุครบ 60 ปี และสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน) ไม่คุ้มครอง
 • จ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน รับเงินเพิ่ม ไม่คุ้มครอง
 • ผู้ประกันตนจ่ายเงินออมเพิ่มได้ ไม่เกินเดือนละ ไม่คุ้มครอง

 

5.กรณีสงเคราะห์บุตร ได้รับรายเดือน

 • ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรแรกเกิด ถึง 6 ปีบริบูรณ์(จ่ายเงินสมทบ 24 ใน 36 เดือน) ไม่คุ้มครอง

คุณสมบัติผู้สมัครประกันสังคมมาตรา40

 

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
 • แรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ  (ม.39)
 • ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย000)
 • ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

สินเชื่ออิ่มใจ กู้ได้ 100,000 ผ่าน MyMo ได้แล้ว

สำหรับสินเชื่ออิ่มในธนาคารออมสินสินเชื่อ เปิดให้ผ่านแอปฯMyMo

เท่านั้น และ ต้องอัปเดต MyMo เป็นเวอร์ชันล่าสุด 2.1.0

สินเชื่อสำหรับผู้ใช้งาน iOS

ธนาคารอยู่ระหว่างปรับปรุงเมนูสินเชื่ออิ่มใจบนระบบปฏิบัติการ iOS

สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว

ธนาคารจะยังคงรักษาสิทธิให้ท่านและจะเปิดเมนูให้สมัครเร็ว ๆ นี้

วัตถุประสงค์สินเชื่อ

-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบ

วงเงินสินเชื่อต่อราย

-ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

กลุ่มเป้าหมายสินเชื่อ

เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มิใช่หาบเร่ แผงลอย

เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า/ ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถว

หรืออาคารพาณิชย์/ ภัตตาคาร/ ร้านอาหาร Stand Alone เป็นต้น

ระยะเวลาการกู้ยืมสินเชื่อ

-ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

-ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้สินเชื่อและดอกเบี้ย เมื่อรวมระยะเวลา

ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแล้วไม่เกิน 5 ปี

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

-อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)

หลักประกันสินเชื่อ

-ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

สำหรับสินเชื่ออิ่มในธนาคารออมสินสินเชื่อ เปิดให้ผ่านแอปฯMyMo

เท่านั้น และ ต้องอัปเดต MyMo เป็นเวอร์ชันล่าสุด 2.1.0

สินเชื่อสำหรับผู้ใช้งาน iOS

ธนาคารอยู่ระหว่างปรับปรุงเมนูสินเชื่ออิ่มใจบนระบบปฏิบัติการ iOS

สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว ธนาคารจะยังคงรักษาสิทธิให้ท่านและจะเปิดเมนูให้สมัครเร็ว ๆ นี้

วัตถุประสงค์สินเชื่อ

-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด

วงเงินสินเชื่อต่อราย

-ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

กลุ่มเป้าหมายสินเชื่อ

เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มิใช่หาบเร่ แผงลอย เช่น

ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า/ ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถว

หรืออาคารพาณิชย์/ ภัตตาคาร/ ร้านอาหาร Stand Alone เป็นต้น

ระยะเวลาการกู้ยืมสินเชื่อ

-ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

-ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้สินเชื่อและดอกเบี้ย เมื่อรวมระยะเวลาปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแล้วไม่เกิน 5 ปี

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

-อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)

หลักประกันสินเชื่อ

-ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น