สินเชื่อเงินฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน ให้กู้ 200,000 บาท

เว็บหางานภาครัฐ สวัสดิการดีๆมีอยู่จริง

ใครหางานที่มีสวัสดิการดีๆ อยู่ อย่าเพิ่งเลื่อนผ่าน! #เว็บหางานภาครัฐ (ไทยมีงานทำ) โดยกรมการจัดหางาน 👩‍💻 มีงาน
ตำแหน่งดีๆ จากภาครัฐเปิดรับสมัครเพียบ !! หลายอัตราทั่วประเทศ และยังสามารถค้นหางานทั่วไปอื่นๆ ได้อีกด้วย หางานอยู่ต้องมาดูแล้ว มีงานจากองค์กรดีๆ ทั้งนั้นเลยย
👉 เว็บหางานภาครัฐ >>https://thaimengaantam.doe.go.th/hundredbillion

สินเชื่อเงินฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน ให้กู้ 200,000 บาท

ธนาคารออมสินมีสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

สินเชื่อตามนโยบายรัฐ เนื่องจากเล็งเห็นถึงความลำบาก

ของเพื่น้องประชาชน จึงได้มีสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุน เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ เป็นเงินค่าใช้จ่ายที่จำเป็น นำไปชำระหนี้สิ้นอื่นๆ สินเชื่อ

วิธีการคำนวณการชำระคืนเงินกู้วิธีการคำนวณการชำระคืนเงินกู้

 • ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนของการสมัครสินเชื่อ
 • การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

ทั้งนี้ กรณีชำระเงินงวดตามปกติเกินกว่าครึ่งหนึ่งของสัญญา

สามารถชำระคืนทั้งจำนวนเพื่อนำไปคำนวณวงเงินกู้ใหม่ได้ สินเชื่อ

คุณสมบัติในการสมัครสินเชื่อเงินฉุกเฉิน

-เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ ในการสมัครสินเชื่อ

-เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย

บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย

-เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ

ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ

-เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา

-เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

-มีสถานที่ประกอบอาชีพ/ที่อยู่อาศัยแน่นอน

-เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) อเนกประสงค์ สินเชื่อ

หลักประกันเงินกู้ในการสมัครสินเชื่อ

สามารถใช้หลักประกันประเภทหนึ่งประเภทใด ดังนี้ ในการสมัครสินเชื่อ

 1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ สินเชื่อ ดังนี้
  • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
  • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
  • ไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน
  • ค้ำประกันผู้กู้ได้ ไม่เกิน 2 สัญญา เมื่อรวมทุกสัญญาแล้วต้องไม่เกิน 200,000 บาท

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
(1) วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ

หรือเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน
(2) วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 -200,000 บาท

(2.1) เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพ

และรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2 คน

(2.2) เป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 20,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน

1หลักประกันประเภทอื่นที่เป็นของผู้กู้หรือของบุคคลอื่นที่ยินยอม

ให้ใช้ค้ำประกันสินเชื่อได้ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินว่างเปล่าหรือห้องชุด ที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภค

พื้นฐานตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่ง

สามารถเข้า-ออกได้สะดวก ให้รับเป็นหลักประกันสินเชื่อได้ร้อยละ 100

ของราคาประเมิน ทั้งนี้ผู้ค้ำประกันต้องไม่เป็นเจ้าของหลักประกันเงินกู้ตามสัญญากู้เงินฉบับเดียวกัน

2หลักประกันทางธุรกิจที่กำหนดรับเป็นหลักประกันสินเชื่อ ดังนี้

-หนังสือรับรอง สิทธิการเช่าของแผงค้า / ร้านค้า ที่สามารถเปลี่ยนมือได้

ให้รับเป็นหลักประกันสืนเชื่อได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าหนังสือรับรอง สิทธิการเช่าที่ใช้เป็นหลักประกัน

-ยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ให้รับเป็นหลักประกัน

สินเชื่อได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาซื้อขายรวมอุปกรณ์

ตกแต่งที่ติดกับตัวรถ และไม่เกินราคาประเมินของธนาคาร แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า กรณีเป็นยานพาหนะที่ใช้งานแล้ว คำนวณราคาประเมินให้ร้อยละ 70 ของราคาประเมินยานพาหนะที่ใช้งานแล้ว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น