สินเชื่อ “อิ่มใจ” ธนาคารออมสิน ให้ยืม 100,000

 

สินเชื่อ อิ่มใจ ธนาคารออมสิน ให้ยืม 100,000

เปิดให้ผ่านแอปฯMyMo เท่านั้น และ ต้องอัปเดต MyMo เป็นเวอร์ชันล่าสุด 2.1.0

สำหรับผู้ใช้งาน iOS ธนาคารอยู่ระหว่างปรับปรุงเมนูสินเชื่ออิ่มใจบนระบบปฏิบัติการ iOS สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว

วัตถุประสงค์

-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

วงเงินสินเชื่อต่อราย

-ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

กลุ่มเป้าหมาย

เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มิใช่หาบเร่

แผงลอย เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า/ ร้านอาหารที่เปิด

ในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์/ ภัตตาคาร/ ร้านอาหาร Stand Alone เป็นต้น

ระยะเวลาการกู้ยืม

-ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

-ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย เมื่อรวมระยะเวลา

ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแล้วไม่เกิน 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย

-อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)

หลักประกัน

-ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

ธุรกิจร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่เข้าเกณฑ์

-ร้านห้องแถว -ร้านอาหารในห้าง / ฟู้ดคอร์ท

-ภัตตาคาร -รถฟู้ดทรัค

-Pop-up Store -Booth / Kios

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

-ลงทะเบียนหน้าเว็บธนาคาร  -ธนาคารตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

-รอรับผลการตรวจคุณสมัครเบื้องต้น -ยื่นกู้ผ่าน MyMo

-รอรับผลอนุมัติทาง SMS  -ทำสัญญาผ่าน MyMo

การเข้าเมนูขออนุมัติมาตรการสินเชื่ออิ่มใจ

ผู้สนใจจะต้องลงสมัครสินเชื่ออิ่มใจผ่าน เว็บไซต์ธนาคาร

ออมสิน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นจากนั้น จึงทำการ login

เข้า MyMo เพื่อสมัครสินเชื่ออิ่มใจในวันและเวลา

ที่ได้รับแจ้งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้ขอ “สินเชื่ออิ่มใจ” ธนาคารออนสิน

1. เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น

ร้านที่มีลักษณะเป็น Booth / Food Court / Popup Store / Food Truck

 • ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า / ภัตตาคาร
 • ร้านอาหารที่อยู่ในห้องแถว / อาคารพาณิชย์
 • โดยไม่เป็นร้านแบบเคลื่อนที่ได้ เช่น หาบเร่ / แผงลอย / รถเข็น

2.เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

3.ต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีผู้กู้พร้อมสถานประกอบการและยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน

4.มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน

5.ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

6.เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

7. มีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน และมี Mobile Application MyMo

วัตถุประสงค์การให้สินเชื่อของโครงการ

 • เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

จำนวนเงินให้กู้ : ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ : สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เป็นไปตามประกาศธนาคาร
 • วัตถุประสงค์-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19วงเงินสินเชื่อต่อราย-ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

  กลุ่มเป้าหมาย

  เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มิใช่หาบเร่

  แผงลอย เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า/ ร้านอาหารที่เปิด

  ในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์/ ภัตตาคาร/ ร้านอาหาร Stand Alone เป็นต้น

  ระยะเวลาการกู้ยืม

ธนาคารออมสิน เตรียมออกแคมเปญปล่อยกู้

สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กู้เงินไม่เกิน 3 แสนบาท

 

สินเชื่อไม่ว่าอาชีพไหนก็กู้ได้ ลูกจ้าง เจ้าของร้าน แม่ค้าออนไลน์

ร้านค้าโชห่วย สินเชื่อคนขับรถแท็กซี่ วิน จยย. ก็กู้ได้

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 64 นายธนกร วังบุญคงชนะ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาให้ข้อมูลว่า

ครม. เห็นชอบให้ธนาคารออมสิน ดำเนินมาตรการ

สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยอนุมัติวงเงิน 1,500 ล้านบาท

ในส่วนที่ธนาคารออมสินขอชดเชยความเสียหายที่เกิด

จากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL 30% ของวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติทั้งหมด 5,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อให้ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อทุนเริ่มต้น

ในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่องให้สามารถสินเชื่อ

กลับมาประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ รวมถึงช่วยลด

การพึ่งพาสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงหรือสินเชื่อนอกระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มเป้าหมายของสินเชื่อนี้

1. ผู้เริ่มประกอบอาชีพและผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ผ่านการอบรมอาชีพช่างทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ เป็นต้น และผู้ที่ไม่ใช่ช่าง

เช่น เสริมสวยหรือตัดผมชาย คนขายสินเชื่อของออนไลน์ ฯลฯ

โดยมีใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนหรือเอกสารอื่นๆ ตามประเภทของอาชีพหรือมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าว

2. ผู้ประกอบการขนาดย่อม ที่มีสถานที่จำหน่ายแน่นอน

เช่น ค้าปลีก ค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่น ๆ

3. ผู้ขับขี่รถสาธารณะ เช่น ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ

รถขนส่งสินค้า รถบรรทุก โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะหรือเอกสารอื่นๆ ตามประเภทของอาชีพ

เกณฑ์วงเงินสินเชื่อ

– วงเงินสินเชื่อ ไม่เกินรายละ 300,000 บาท

– ระยะเวลาการขอยื่นสินเชื่อ ตั้งแต่วันที่ ครม. มีมติเห็นชอบ ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565

– ระยะเวลาการกู้ รวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 5 ปี (ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

– อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99% ต่อปี

ระยะเวลาการขอยื่นสินเชื่อ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2565

คาดว่าจะช่วยเหลือประชาชนให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ประมาณ 60,000 รายด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น