ออมสินใจดีให้กู้สูงสุด 2 แสน ผ่อนได้ 8 ปี

ออมสินใจดีให้กู้สูงสุด 2 แสน ผ่อนได้ 8 ปี

ออมสินได้เปิดตัวแคมเปญใหม่ คือ สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ

สินเชื่อของคนทำงาน ธนาคารออมสินปล่อยกู้สำหรับพนักงาน

-ข้าราชการสูงสุด 200,000 บาท ระยะผ่อนคืนนาน 8 ปี มาดูรายละเอียดกันเลย

ช่วงนี้ใครๆ ไม่ว่าจะอาชีพไหนก็ลำบากไปหมด ส่งผล

ให้ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งด้านการงาน ด้านการเงิน

การจิตใจ ธนาคารออมสินเล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้ออก

สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ เพื่อช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

ต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้สินอื่น ๆ และบรรเทาทุกข์

ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยจะให้กู้ตามความจำเป็น

และความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 200,000 บาท

โดยเมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

รายละเอียดต่างๆของการสมัคร

-เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น กลุ่มลูกจ้าง/พนักงานโรงงาน

บริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้น้อย

-กรณีกู้ผ่านหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ต้องมีอายุงาน

ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป กรณีเป็นบริษัทเอกชน ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

-เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20

ปีบริบูรณขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระ-เงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

-เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

-หน่วยงานเป็นผู้ประสานงานควบคุม ดูแล การหักเงินเดือน

หรือเงินอันพึงได้และเก็บรวบรวมเงินชำระหนี้ค่างวดของผู้กู้ในสังกัดของหน่วยงานนำส่งธนาคาร

-หน่วยงานเป็นผู้ประสานงานควบคุม ดูแล การหักเงินเดือนหรือเงินอันพึงได้และเก็บรวบรวมเงินชำระหนี้ค่างวดของผู้กู้ในสังกัดของหน่วยงานนำส่งธนาคาร

การชำระเงินกู้ และระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

-ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ชำระคืนภายใน 3 ปี (36 งวด)

-รายละ 50,001 – 100,000 บาท ชำระคืนภายใน 5 ปี (60 งวด)

-รายละ 100,001 – 200,000 บาท ชำระคืนภายใน 8 ปี (96 งวด)

-วิธีการคำนวณการชำระคืนเงิน -ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

-การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gsb.or.th/gsb_govs/happy-income-loan/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น