เงินประกันสังคมจ่ายทุกเดือน จะได้คืนบ้างไหม? มาดูคำตอบกัน

เงินประกันสังคมจ่ายทุกเดือน จะได้คืนบ้างไหม?

มาดูคำตอบกัน

จ่ายเงินประกันสังคมทุกเดือน จะได้คืนบ้างไหม เพื่อนๆ ทราบกันหรือไม่ว่าเงินที่เราจ่ายไปนั้นทุกเดือนนั้น ส่วนหนึ่งถูกกันไว้เป็นเงินออมเมื่อยามเกษียณ (บำเหน็จและบำนาญชราภาพ)

แล้วหลายคนคงสงสัยว่าเราจะได้รับเงินคืนเมื่อไหร่ ได้เท่าไหร่ ลองมาคำนวณกัน

อย่างแรกเลยมาทำความรู้จักกับ บำเหน็จ-บำนาญของประกันสังคม คืออะไร มีใครทราบบ้าง

โดยปกติแล้วเงินประกันสังคมจะถูกหักทุกเดือน เดือนละ 5%

ของเงินเดือนที่เราได้รับ หรือสูงสุดที่ 750 บาท แล้วจะถูกแบ่งออกเป็น 3

กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ประกันว่างงาน และสุดท้ายคือ

เงินชราภาพ ที่เราจะได้รับเมื่ออายุครบ 55 ปี ซึ่งมาจาก 3%

ของฐานเงินเดือน หมายความว่า หากเราจ่ายเงินประกันสังคมเข้ามา ก็จะถูกหักเงินเข้ามาเป็นเงินบำเหน็จ-บำนาญประกันสังคม หรือเงินออมชราภาพ จำนวน 450 บาท นั่นเอง

ใครมีสิทธิ์ได้รับเงินชราภาพบ้าง

– เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา หรือผู้ประกันตนมาตรา 39 

– มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์

– ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

เงินออมชราภาพที่เราจะได้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

เงินบำเหน็จ ที่จ่ายเป็นก้อนใหญ่ครั้งเดียว และ เงินบำนาญ

ที่จะทยอยจ่ายเป็นรายเดือนไปตลอดชีวิต โดยเราไม่สามารถ

เลือกเองได้ว่าจะรับเป็นบำเหน็จหรือบำนาญ แต่จะขึ้นอยู่ระยะ

เวลาส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามเงื่อนไข คือ

1บำเหน็จชราภาพ : จ่ายเงินสมทบไม่ถึง 180 เดือน หรือ 15 ปี โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ   

 – จ่ายเงินสมทบไม่ถึง 12 เดือน ได้รับบำเหน็จเท่ากับเงินที่เราจ่ายสมทบเท่านั้น

 – จ่ายสมทบ 12 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 180 เดือน ได้บำเหน็จเท่ากับ

เงินที่เราจ่ายสมทบ + เงินที่นายจ้างสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนที่ประกันสังคมกำหนด

2บำนาญชราภาพ : จ่ายสมทบมากกว่า 180 เดือน หรือ 15 ปี

จะจ่ายติดต่อกันหรือไม่ก็ได้  เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ

180 เดือน มีสิทธิ์รับบำนาญเท่ากับ 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60

เดือนสุดท้าย (ฐานเงินเดือนสูงสุดที่คิดคือ 15,000 บาท) 

 แต่ถ้ามีการจ่ายเงินสมทบมากกว่า 180 เดือน ก็จะได้โบนัส

บำนาญบวกเพิ่มปีละ 1.5% หรือคิดรวมกันทั้งหมด คือ 20% + [1.5% x (จำนวนปีจ่ายเงินสมทบ – 15 ปี)]  ใช้ในกรณีจ่ายครบปี ไม่มีเศษเดือน

กรณีบำเหน็จ

ตัวอย่าง นาย J จ่ายประกันสังคมมา 150 เดือน จะได้รับเงินคืนทั้งหมดเท่าไหร่?

  จากสูตร (ส่วนของเรา + ส่วนของนายจ้าง) x จำนวนเดือน

เท่ากับ (450 บาท + 450 บาท) x 150 เดือน = 135,000 บาท

(ยังไม่รวมกับผลประโยชน์ตอบแทนที่ประกันสังคมกำหนด)

กรณีบำนาญ

-ตัวอย่าง นาย T เงินเดือน 20,000 บาท จ่ายประกันสังคมมา 180 เดือน จะได้รับเงินทั้งหมดเท่าไหร่?

  จากสูตร ฐานเงินเดือน 60 เดือนสุดท้าย x 20% 

เท่ากับ 15,000 บาท x 20% = 3,000 บาท

 แต่ถ้านาย T จ่ายประกันสังคมเป็น 240 เดือน จะได้รับโบนัสเพิ่มอีกปีละ 1.5% ดังนี้

 [(240 เดือน – 180 เดือน)/12] x 1.5% x 15,000 บาท = 1,125 บาท

รวมรับบำนาญเป็น 3,000 + 1,125 = 4,125 บาทต่อเดือน

แต่ถ้าหากนาย T จ่ายประกันสังคม มาตรา 33 มาได้ 180 เดือน

แล้วลาออกไปต่อมาตรา 39 อีก 60 เดือน เงินบำนาญที่จะได้รับจะเปลี่ยนเหลือเพียง

 1. 4,800 บาท x 20% = 960 บาท

 2. (60 เดือน / 12) x 1.5% x 4,800 บาท = 360 บาท

รวมรับบำนาญเป็น 960 + 360 = 1,320 บาทต่อเดือน

ที่นาย T ได้ประกันสังคมน้อยลงกว่าเดิม ก็เพราะว่า

เงินบำนาญคิดจากฐานเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย แล้ว 60

เดือนสุดท้ายของนาย T มาต่อประกันสังคมมาตรา 39 ฐานเลยปรับลงมาอยู่ที่ 4,800 บาท นั่นเอง

หากใครจะเปลี่ยนจากผู้ประกันตน มาตรา 33 มาเป็นผู้ประกันตน

มาตรา 39 ต้องตัดสินใจ คิดไต่ตรองให้ดีด้วยว่า จะยอมได้รับเงิน

บำนาญที่น้อยลง เพื่อแลกกับสิทธิ์รักษาพยาบาลต่อไหม

ซึ่งถ้าใครมีบัตรทอง หรือมีประกันสุขภาพอยู่แล้ว

ก็อาจจะเลือกจบที่การเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33  เพื่อจะได้รับเงินบำนาญที่มากกว่า

ตรวจสอบช้อมูลได้ที่

คุณสามารถตรวจสอบการส่งเงินสมทบประกันสังคมได้ที่ https://www.sso.go.th/eform_news/ในส่วนของผู้ประกันตน

สมัครสมาชิกก่อน  แล้วท่านจะสามารถตรวจสอบข้อมูลการส่งเงินสมทบได้ครับ