ข่าวดี!!การไฟฟ้านครหลวง MEA เปิดบริการแบ่งชำระหรือ ผ่อน ชำระค่าไฟฟ้า

การไฟฟ้านครหลวง MEA เปิดบริการแบ่งชำระหรือ ผ่อน ชำระค่าไฟฟ้า

การไฟฟ้านครหลวง MEA เปิดบริการแบ่งชำระหรือ ผ่อน ชำระค่าไฟฟ้า ผ่านช่องทางออนไลน์ เนื่องจากทางการไฟฟ้าเข้าใจถึงความเดือดร้อนของทุกคนจึงอยาก ช่วยเหลือให้ทุกคนผ่านพ้นช่วงเวลาลำบากนี้ไปด้วยกัน

เมื่อวันที่ 17 พย 64 การไฟฟ้านครหลวง (MEA) เปิดบริการแบ่งชำระหรือ

ผ่อน ชำระค่าไฟฟ้า ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งมีความสะดวก

รวดเร็ว  ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ใช้ไฟฟ้า

ทุกคนที่ได้รับผลกระทบในช่วงนี้  โดยผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท

(ยกเว้นราชการ-รัฐวิสาหกิจ) สามารถลงทะเบียนแบ่งชำระหรือ ผ่อน ชำระค่าไฟฟ้ผ่านระบบออนไลน์ ตามเงื่อนไขที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

1.ผู้ใช้ไฟฟ้า ลงทะเบียนขอผัด-ผ่อนชำระผ่านค่าไฟฟ้า โดยเข้าไปที่เว็ปไซส์

https://eservice.mea.or.th/meaeservice/

2.MEA พิจารณาข้อมูลของผู้ลงทะเบียนทุกคน และมีการแจ้งผลการอนุมัติกลับไปยังผู้ลงทะเบียน ทาง SMS ของท่าน

3.ผู้ลงทะเบียน กดยอมรับเงื่อนไขการชำระค่าไฟฟ้าตามที่ MEA กำหนดไว้

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนจะต้องเตรียมอัปโหลดหลักฐานเอกสารแนบของผู้ ผัด หรือผ่อนชำระ โดยแบ่งเป็น

กรณีบุคคลธรรมดา เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน

กรณีนิติบุคคล

-เตรียมสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 เดือน พร้อมประทับตราบริษัท

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามรับรอง

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

-หนังสือมอบอำนาจ

โดยนอกจากนี้ การขอผัด หรือผ่อนชำระค่าไฟฟ้านั้น

ผู้ใช้ไฟฟ้ายังสามารถติดต่อการไฟฟ้านครหลวงเขตใกล้บ้านได้

ในวันและเวลาทำการ 07.30 น.- 15.00 น. โดยเตรียม

ใบแจ้งค่าไฟฟ้าและเอกสารประกอบการขอผ่อนชำระ

ติดต่อแผนกการเงิน การไฟฟ้านครหลวงเขตในพื้นที่

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถชำระค่าไฟฟ้าใกล้บ้านที่ ศูนย์การค้า Lotus’s

ร้าน 7-Eleven และ CenPay ได้แก่ Tops Supermarket Family Mart

และCentral Food Hall ทุกสาขา หรือผ่านตัวแทนรับชำระทุกแห่ง รวมถึงช่องทาง e-Payment โดยหักผ่านบัตรเครดิต Mastercard หรือชำระออนไลน์ 24 ชม.

ที่ MEA Smart Life Application และ เว็บไซต์

MEA e-Service : https://eservice.mea.or.th

-MEA Smart Life ดาวน์โหลดฟรีได้ที่ https://onelink.to/measmartlife

– เว็บไซต์ MEA e-Service : https://eservice.mea.or.th