13 สิทธิพิเศษของผู้สูงอายุ มีอะไรบ้าง

13 สิทธิพิเศษของผู้สูงอายุ มีอะไรบ้าง

อายุ 60 ปี จะได้รับสิทธิพิเศษ จะได้รับสิทธิพิเศษตามเกณฑ์ของกรมสวัสดิการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคม กระทรวงความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีสิทธิต่างๆ ดังนี้

1 เบี้ยผู้สูงอายุตามเกณฑ์อายุ

อายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท

อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท อายุ 90 ปี ขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท

2 การลดราคาค่าโดยสาร รถสาธารณะต่างๆ ถ้าเป็นรถโดยสารประจำทาง

เช่น. รถเมลื จะได้รับลดค่าโดยสาร 50% แต่อย่าลืมต้อง

พกบัตรประจำตัวประชาชนอยู่เสมอเพื่อยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้สูงอายุ

ส่วนรถไฟฟ้า Mrt ได้รับส่วนลด 50% ของราคาปกติ และรถไฟได้ลด 50% ของค่าตั๋วโดยสารโดยเป็นช่วงระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.-30 ก.ย. ของทุกปี 

BTS ถ้าซื้อบัตรโดยสาร Rabbit ผู้สูงอายุจะได้รับส่วนลด 50% 

รถทัวร์หรือบขส จะได้รับส่วนลเ 50% ของค่าโดยสาร

เรือโดยสารก็ได้รับลด 50% ถ้าเครื่องบินสายบางกอกแอร์เวย์

จะได้รับส่วนลด 10%จากราคาปกติ สำหรับทั้งสายการบินภายในประเทศและนอกประเทศ 

3 ลดหย่อนภาษีสำหรับผู้สูงอายุที่มีลูก และเป็นลูกที่เลี้ยง

ดูบิดามารดาที่เป็นผู้สูงอายุ จะได้รับการลดหย่อนภาษี 30,000

บาทสำหรับผู้สูงอายุ 1 คน (ลดหย่อนภาษีที่ลูกต้องจ่าย)

4 ได้เงิน ปรับสภาพที่อยู่อาศัย โดยจะได้เงินสำหรับ

การซ่อมแซมบ้าน สภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวก

ของผู้สูงอายุ ได้อัตราเหมาจ่าย 22,500 – 40,000 บาทตาม

ความเหมาะสม (ได้ไม่ทุกคน มีจำนวนจำกัด ใครเดือดร้อนที่สุด จะได้รับการช่วยเหลือก่อน)

5 เงินกู้ยืมทุนในการประกอบอาขีพ ท่านผู้สูงอายุจะได้เงินทุน

ในการประกอบอาชีพ สามารถกู้ยืมได้รายละไม่เกิน 30,000 บาท

(ถ้าเป็นรายคน) ถ้าเป็นกลุ่ม(ไม่เกิน 5 คน)จะกู้ยืมได้ไม่เกิน

100,000 บาท สามารถผ่อนจ่ายได้โดยไม่เสียดอกเบี้ย มีเวลาในการผ่อนจ่าย 3 ปี

6 สิ่งอำนวยความสะดวก จะจัดให้มีลิฟ ราวบันได ทางลาด ห้องน้ำ ในพิพิธภัณฑ์โบราณสถานและหอจดหมายเหตุแห่งชาติเพื่อให้บริการสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สถานที่

ยานพาหนะให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เช่น ราวจับ บริการวิลแชร์

7 สิทธิทางอาชีพ ให้คำปรึกษา รับสมัครงานสำหรับผู้สูงอายุ

จัดอบรมฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ

8 สิทธิทางการศึกษา ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาแบบอัธยาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ รวมทั้งให้เผยแพร่กิจกรรมทางศาสนา

9 สิทธิทางการแพทย์ จะได้รับบริการและการดูแลสุขภาพทั้งการจัดช่องทางพิเศษ ทำให้สะดวก รวดเร็ว มีการบำบัดฟื้นฟู และมีการดูแลระยะ ต่างๆ เป็นต้น

10 ให้คำปรึกษาช่วยเหลือทางกฏหมาย ปัญหาคดี

11 การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ โดยจะได้เข้าชมฟรี

เช่น อุทยานแห่งชาติ สวนพฤษศาสตร์ โดยต้องพกบัตรประชาชนไปด้วยเพื่อยืนยันตัวตน

12 การมีส่วนร่วมกิจกกรมในสังคม จะจัดกิจกรรมในสังคม เช่น ชมรมผู้สูงอายุ การถ่ายทอด กิจกรรมท่องเที่ยว นันทนาการ สวนสุขภาพ ให้กับผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมกัน

เช่น การเดินวิ่ง รำ โยคะ โดยจะได้รับส่วนลดค่าสมาชิก 50%

13 ช่วยเหลือสงเคราะห์พิเศษ ผู้สูงอายุที่ได้รับอันตราย เช่น

การถูกทารุณกรรม ถูกสแวงหาผลประโยชน์ การถูกทอดทิ้ง

จะได้รับการฟื้นฟูชาวยเหลือ จิตใจ ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีอาหาร

เครื่องนุ่งห่ม จะได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาทต่อคน ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี(ไม่ได้ทุกคน จะได้เฉพาะคนที่ลำบากจริงๆ เท่านั้น ) และมีค่าจัดศพให้กับผู้สูงอายุ รายละ 3,000 บาท

โดยลูกผู้ดูแลผู้สูงอายุรายนั้นที่เสียชีวิตจะได้รับเงิน