สินเชื่อออมสิน เปิดให้ยืมสนใจสมัครที่นี่

สินเชื่อวงเงินหมุนเวียนของธนาคารออมสิน

คุณสมบัติผู้กู้ เป็นบุคคล ที่มีสัญชาติไทย อาย6ไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฏหมาย เป็นผู้กู้ที่ฝากเงินกับธนาคารอออมสินประเภทสลากออมสินพิเศษ

เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ชัดเจน สามารถติดต่อได้สะดวก เป็นผู้กู้ที่ฝากเงินกับ ธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก และบัญชีกระแสรายวัน

 

จำนวนวงเงินให้กู้ยืม

 

วงเงินให้กู้ยืมได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่า สลากออมสินพิเศษ หรือ ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าสลากเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด ไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่า สลาก เมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ วงเงินกู้ยืมเบิกเงินเกินบัญชีของวงเงิน สินเชื่อ OD Happy life เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10,000,000 บาท ของวงเงินกู้ยืม

ดอกเบี้ย

เป็นไปตามข้อตกลงของธนาคาร
ระยะเวลาชำระคืน

พิจารณาสินเชื่อและทบทวนสัญญาทุก 1 ปี
หลักประกัน

 

 

เป็นสลากออมสินพิเศษของผู้กู้ ซึ่งเป็นของสาขาธาคารที่ให้กู้เงิน

ไม่เป็นสลากออมสินชนิดระบุให้ใช้เงินแก่ผู้ถือสลากออมสินพิเศษ ยกเว้น มีการโอนเปลี่ยนชนิดสลากออมสินแล้ว

ไม่เป็นสลากออมสินพิเศษของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคล และบัญชีร่วม

ให้ใช้สลากออมสินทั้งฉบับหรือหลายฉบับรวมกัน แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ต่อการกู้ยืมสินเชื่อแต่ละครั้ง

 

กรณีมูลค่าสลากออมสินสูงกว่าจำนวนวงเงินให้กู้ ให้ทำการตัดตอนสลากออมสินให้มีมูลค่าใกล้เคียงและคุ้มจำนวนวงเงินให้กู้ก่อน โดยการตัดตอนสลากออมสินให้ปฏิบัติตามคำสั่งของธนาคาร

ออมสิน เรื่อง การรับฝากประเภทสลากออมสินพิเศษ

 

 

ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือสลากออมสิน พร้อมทั้งโอนสิทธิการถอนไว้ให้ธนาคาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาคารออมสินทุกสาขา Call Center โทร 1115

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น