ธกส เปิดลงทะเบียนแล้ว

ตรวจสอบสิทธิ์ลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” 2565 ล่าสุด ประกาศผลรอบแรกมีผู้ขึ้น “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” กว่า 964,270 คน เกิด 9 สาเหตุ พร้อมแนะวิธีแก้ไข

วันที่ 18 กันยายน 2565 หลังจากมีการประกาศผล “สถานะการลงทะเบียน” รอบแรกของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 ซึ่งเป็นข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2565 พบว่า ผู้ที่ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” มีจำนวนทั้งสิ้น 5,246,699 ราย และเมื่อตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้วพบว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 4,282,429 ราย

ลงทะเบียน/ตรวจสถานะได้ที่ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th

หนังสือมอบอำนาจ กรณีติดเตียงลงทะเบียน > บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ดาวน์โหลด > แบบฟอร์มขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 โดยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนจะพบข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” ซึ่งผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใดๆ ในช่วงนี้ โดยขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าวในช่วงเดือนมกราคม 2566

ทั้งนี้ สำหรับผู้ลงทะเบียนอีก 964,270 ราย ที่พบข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ระบบจะขึ้นข้อความแสดงโดยระบุสาเหตุของการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ดังนี้

1. ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ/สามเณร/แม่ชี
2. ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน
3. สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง มีสถานะเสียชีวิต หรือย้ายไปต่างประเทศ หรือจำหน่าย
4. ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย
5. ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง
6. ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส
7. ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง
8. ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง
9. ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกรายวิธีแก้ไข ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขึ้นสถานะ “การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” 

กรณีผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า “การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองแล้วพบว่า “ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส” แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าคู่สมรสของผู้ลงทะเบียนเสียชีวิต และมีใบมรณบัตรของคู่สมรสแล้วนั้น ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปล่อยสินเชื่อธุรกิจรายย่อย เป็นสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

หลายๆคนกำลังมองหาแหล่งเงิน เพื่อมาช่วยธุรกิจ วันนี้เรามีมาแนะนำแล้ว

 

และสามารถใช้จ่ายเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ วงเงินกู้ยืมสูงสุด 200,000 บาท

 

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อธุรกิจรายย่อย
คุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย

เป็นบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี

เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ธุรกิจส่วนตัว

มีถิ่นที่อยู่ที่ชัดเจนติดต่อได้สะดวก

มีสถานที่ประกอบอาชีพที่แน่นอนสามารถติดต่อได้

 

 

 

เอกสารประกอบผู้กู้

สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้

สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้
สำเนาทะเบียนสมรส ถ้ามี

สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง Statement 6 เดือน ล่าสุด

สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ใช้ในทรัพสินที่เสนอเป็นหลักประกัน ถ้ามี

สำเนาหลักฐานการชำระภาษี ถ้ามี

วงเงินกู้

พิจารณาตามความจำเป็นในการใช้วงเงินของสินเชื่อ รายได้ รายจ่าย ความสามารถในการชำระหนี้คืน และหลักประกัน
อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามประกาศของธนาคาร โดยพิจารณาจากการประเมินปัจจัยประเมินความเสี่ยงของผู้กู้
กำหนดชำระคืน

เพื่อเป็นค่าลงทุนประกอบการ ส่งภายใน 15 ปี กรณีพิเศษ สูงสุด 20 ปี
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ส่งชำระภายใน 12 เดือน กรณีพิเศษ สูงสุด 18 เดือน
หลักประกัน

บุคคลค้ำประกัน หรือ กลุ่มบุคคลร่วมกันรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม กู้ได้สูงสุด 200,000 บาท ต่อราย

เงินฝากเป็นหลักประกัน กู้ได้สูงสุดร้อยละ 90 ของเงินฝาก

อสังหาริมทรัพย์ในการจำนอง กู้ได้สูงสุดร้อยละ 80 ของวงเงินจำนอง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. ทุกสาขา Call Center โทร 0 2555 0555

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น