ออมสินปล่อยสินเชื่อ เปิดลงทะเบียนแล้ว

สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท

รายเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดือนโดยโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน มีสาระสำคัญ ดังนี้

 

วัตถุประสงค์

ปิดหนี้นอกระบบ
ลงทุนประกอบอาชีพ ทดแทนการก่อหนี้นอกระบบ
ใช้จ่ายยามจำเป็นและยามฉุกเฉิน
ต้องไม่นำไปจ่ายหนี้คืนในระบบ

 

 

 

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคลสัญชาติไทย
อายุ 20 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
เป็นผู้มีอาชีพ มีรายได้ มีสถานที่ประกอบอาชีพ
มี่ถิ่นที่อยู่ที่อาศัยที่แน่นอน สามารถติดต่อได้
บุคคลที่มีรายได้ในครอบครัวเดียวกัน กู้ร่วมกันได้

 

 

เอกสารประกอบการขอกู้

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ

 

สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน ถ้ามี

 

เอกสารรายรับ รายจ่าย ถ้ามี

รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โปรดนำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

ติดต่อ ฝ่ายบริหารและพัฒนาหนี้นอกระบบ โทร 0 2614 9512

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น