สรุปการได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคม

สรุปการได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคม

ล่าสุดเริ่มอัพเดทสถานะใหม่อีกครั้งแล้ว

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน “ว่างงาน-ตกงาน” รับเงินชดเชย 70% สูงสุด 10,500 บาท

ลงทะเบียนว่างงาน ได้รับสิทธิอะไรบ้าง

-กรณีถูกเลิกจ้าง

ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย

 

โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท

เงื่อนไขการรับเงินชดเชย : ต้องส่งเงินประกันสังคมครบ 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนถูกเลิกจ้าง

โดยต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานและรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ : https://e-service.doe.go.th

วันที่ 28 กันยายน 2564 โอนเงินช่วยเหลือให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด

คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา (ที่ขึ้นทะเบียนใหม่) และจ่ายเงินสมทบ

เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564 จำนวน 356,328 คน

จะได้รับช่วยเหลือ รวม 2 รอบ คนละ 10,000 บาท

วันนี้ 18 ตุลาคม มีได้รับเงินแล้ว 10,000 บาท

ขั้นตอนการทบทวนสิทธิ โดยประกันสังคมจะเปิดให้ผู้ที่ได้สถานะ “ไม่ได้สิทธิ” ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม

สำนักงานประกันสังคม ชี้แจงการยื่นทบทวนสิทธิรับเงินช่วยเหลือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา39 และมาตรา 40 ที่ไม่ได้รับสิทธิช่วยเหลือ

สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้• เฉพาะผู้ได้สถานะ ไม่ได้สิทธิ”

-เช็กสิทธิ ได้ที่ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน : https://www.sso.go.th/eform_news/

-ใช้บัตรประชาชน ที่มีเลข 13 หลัก

แบบฟอร์มที่กรอกยื่นทบทวนสิทธิ ม.33-39-40

สรุปเบอร์ โทร ประกันสังคม 29 จังหวัด พื้นที่รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคม

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดกรุงเทพ โทรศัพท์  :  เบอร์กลาง  0-2622-2500-17

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม โทร : 034 271 434

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี โทร : 02 550 5104

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการโทร : 02 755 6249

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี โทร :  02 567 0633

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครโทร :  034 836 223

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดสงขลาโทร :   0-7431-4845

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดปัตตานีโทร :  073 460 278

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดยะลาโทร :  073362614

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดนราธิวาสโทร : 073 532 334

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโทร :035 336 252

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดชลบุรีโทร : 038 784 420

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทราโทร : 088 202 1265

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรีโทร :034 564 315

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดตากโทร : 055-512-450-1

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดนครนายกโทร :  037 313 097

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมาโทร :  044 205 353

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทรศัพท์: 032 603 361

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรีโทรศัพท์:  037 454 160

ธนาคารรัฐพร้อมช่วยเหลือ ออกมาตรการช่วยน้ำท่วม พักหนี้ 12 เดือน

มาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมออมสินให้กู้ฉุกเฉิน พักหนี้นาน 3 เดือน ด้าน ธ.ก.ส.

ยืดเวลาชำระหนี้นาน 12 เดือน จัดสินเชื่อดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน ฝั่ง ธอส.ออก

7 มาตรการช่วยลูกค้า ส่วนไอแบงก์ ได้ช่วยเหลือพักหนี้เงินต้นนาน 6 เดือน จากสถานการณ์

น้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ ล่าสุด สถาบันการเงินของรัฐ

ได้แก่ ออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารอิสลาม

แห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ได้ออกมาตรการมาบรรเทาผลกระทบลูกค้าที่ได้รับความเสียหายมากมาย ได้แก่

ธนาคารออมสิน ให้กู้ฉุกเฉินพักหนี้นาน 3 เดือน ช่วยเหลือน้ำท่วม

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่าธนาคารออมสินได้ออกมาตรการ

สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ประกอบการในพื้นที่

น้ำท่วมดังกล่าวแล้ว โดยให้กู้ฉุกเฉิน ที่มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ผ่อนปรน

อัตราดอกเบี้ยต่ำ และปลอดชำระหนี้ 3 เดือน สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

ซื้อสิ่งของจำเป็น แต่เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมได้

ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และสร้างความเสียหายมากมาย อาทิเช่นการงาน การกินการอยู่

ต่อลูกค้าและประชาชนเป็นวงกว้าง ธนาคารออมสินจึง ได้ออกมาตรการช่วย

เหลือเพิ่มเติม โดยลูกค้าสินเชื่อทุกประเภทของธนาคาร ให้พักชำระหนี้

เงินต้นและดอกเบี้ยนาน 3 เดือน(ยกเว้นสินเชื่อธุรกิจวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท) โดยที่มีที่อยู่อาศัย

ที่ทำงาน หรือสถานประกอบธุรกิจอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและมีประกาศ

ของทางราชการให้เป็นพื้นที่ประสบภัย รวมถึงลูกค้าที่พักชำระหนี้

มาตรการอื่น ๆ ของธนาคารอยู่แล้ว และได้รับผลกระทบน้ำท่วมครั้งนี้สามารถขอเข้า

มาตรการดังกล่าวนี้ได้ โดยให้ติดต่อสาขาธนาคารออมสินที่มีบัญชีสินเชื่อ

อยู่ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 64ทั้งนี้

หลังครบกําหนดผ่อนผันพักชำระหนี้ 3 เดือนแล้ว ให้ชําระเงินงวด ตามสัญญาเดิม

หากยังมีปัญหา แนะนำให้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ธนาคารซึ่งทางธนาคารจะได้

มีการผ่อนปรนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ

ทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือการแพร่ระบาดของโรค

...ให้ความช่วยเหลือโดยยืดเวลาพักชำระหนี้นาน 12 เดือน และยังจัดสินเชื่อดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน

ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้กล่าวว่าจากสถานการณ์

เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ในส่วนของเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนและผลผลิต

ได้รับความเสียหายจนส่งผลกระทบต่อรายได้แต่มีภาระหนี้สินอยู่ โดย ธ.ก.ส.จะพิจารณาขยายระยะเวลาชำระคืน

ภาระหนี้สินอยู่ โดย ธ.ก.ส.จะพิจารณาขยายระยะเวลาชำระคืน ต้นเงินกู้

และดอกเบี้ยออกไปสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ตามศักยภาพโดย ไม่คิดดอก

เบี้ยปรับ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตามความหนักเบาของ ผู้ประสบภัย

ทุกรายและยังจัดเตรียมสินเชื่อฉุกเฉินรายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 0 ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน และตั้งแต่เดือนที่ 7 อัตราดอกเบี้ย

MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.50 ต่อปี) ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน

3 ปี เพื่อนำไปใช้จ่ายที่จำเป็นภายต่างๆ ของเกรษตรกร โดยวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท และสินเชื่อสาน

ฝันสร้างอาชีพ เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพทางการ เกษตรระยะสั้น

ยกตัวอย่างเช่น โครงการ 459 โครงการครึ่งไร่คลายจน

ธนาคารไอแบงก์ ออกมาตรการพักหนี้เงินต้นนาน 6 เดือน ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร ทั้งกลุ่มลูกค้า

สินเชื่อ อุปโภคบริโภค และ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

ปี 64 ซึ่งธนาคารได้ประกาศให้ลูกค้าที่ได้รับความเดือดร้อนยื่นความประสงค์

ขอรับความช่วยเหลือไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปีนี้ ครอบคลุมทั้งลูกค้าบุคคล

ที่มีสินเชื่ออุปโภคบริโภคทั้งแบบมีหลักประกันและ ไม่มีหลักประกัน

และลูกค้าธุรกิจที่มีสินเชื่อประเภทมีกำหนดระยะเวลา

(Term Financing) ที่ได้รับผลกระทบทางตรง ยกตัวอย่างเช่น

ที่อยู่อาศัยหรือสถานประกอบการได้รับความเสียหาย หรือ

ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม เช่น ธุรกิจหรือคู่ค้าได้รับความเสียหาย

จากอุทกภัยและส่งผลต่อธุรกิจหรือการดำรงชีพของลูกค้าโดย

ธนาคารจะพิจารณา พักชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 6 เดือน ให้ชำระเฉพาะกำไร

ตามอัตราที่กำหนดในสัญญาปัจจุบัน สามารถขยายระยะเวลาสัญญา

ออกไปไม่เกินระยะเวลาที่พักชำระ และยกเว้นค่าชดเชยผิดนัด

ที่เกิดขึ้นทั้งจำนวนจนถึงวันที่ปรับปรุงบัญชี หากต้องการความช่วยเหลือ

สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สาขาที่ท่านใช้บริการ หรือ

ติดต่อพนักงานการตลาดสินเชื่อ (RM) ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 64 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ iBank Call Center 1302

สรุปคำแนะนำสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิเยียวยๅ

1.ให้ดำเนินการตรวจเช็คสิทธิของตนเองให้เรียบร้อย โดยสามารถเช็คสิทธิของตนเองได้ที่

https://bit.ly/3AYoxvO

 

2.เมื่อดำเนินการเช็คสิทธิล่าสุดแล้ว แต่พบว่ายับไม่ได้รับสิทธิ (ยังขึ้นสถานะสีแดง) ให้รีบดำเนินการขั้นตอนต่อไป

3.ยื่นทบทวนสิทธิผ่านประกันสังคม โดยสามารถทำได้สองวิธี ได้แก่การส่งไปรษณีย์ไปยังสำนักงานประกันสังคม

หรือเดินทางไปยังสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านท่าน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

4.เตรียมเอกสารการทบทวนสิทธิ โดยต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารการทบทวนสิทธิ

5.กรอกเอกสารให้ครบถ้วน

-เติมแบบฟอร์มเอกสาร ลงชื่อ ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย

-แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็ต สลิปชำระเงินอื่นๆ เพิ่มเติม

-ระบุเบอร์ติดต่อกลับเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมติดต่อเจ้าตัวได้

6.นำส่งเอกสาร

นำเอกสารที่กรอกอย่างสมบูรณ์แล้วส่งมาหาที่สำนักงานประกันสังคมที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ทางไปรษณีย์ (นับตามวันประทับตาไปรษณีย์)

แบบฟอร์มที่กรอกยื่นทบทวนสิทธิ ม.39-40

 โหลดได้ที่นี้ คลิก : https://bit.ly/3AYoxvO

เงื่อนไขผู้ที่สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ

• ม. 33 ผู้ประกันตนที่อยู่กิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ 29 จังหวัดเยียวยา ใน 9 ประเภทกิจการ
• ม.39 ผู้ประกันตนที่มีฐานทะเบียนเป็นผู้ประกันตนใน 29 จังหวัด เยียวยาภายในเดือนกรกฎาคม 2564
• ม,.40 ผู้ประกันตน 13จังหวัดแรกที่สมัครภายใน 31 กรกฎาคม 2564 และจ่ายเงินภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
• 16 จังหวัดหลังที่สมัครและชำระเงินในวันที่ 3 ส.ค.64

โดยสำหรับผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึง 31 ตุลาคม

 

อุปกรณ์ชาจไวไอโฟน ราคาพิเศษ ได้ทั้งสาย USB-C และหัวชาจ

 

วิธีเช็คสิทธิประกันสังคมล่าสุด สามารถทำได้ดังนี้

1.กดคลิกตรวจสอบสิทธิตามสถานะผู้ประกันตนของท่าน

2.กรอกเลขบัตรประชาชน และรหัสยื่นยันที่เห็นบนหน้าจอ

3.กดตกลง

4.ระบบจะแสดงผลการได้รับสิทธิของท่าน หากได้รับสิทธิจะขึ้นตัวอักษรสีเขียว

ให้ท่านรีบผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนของท่าน

หากไม่ได้รับสิทธิจะขึ้นสีแดง ให้ท่านรีบดำเนินการยื่นทบทวนสิทธิที่สำนักงานประกันสังคมโดยด่วน

นมผงสูตรย่อยง่าย ดีกับลูกน้อย ราคาพิเศษ

วิธีการตรวจเช็ควันชำระเงินสมทบจากใบเสร็จผ่านเว็บประกันสังคม

1.เข้าสู่เว็บไซต์ประกันสังคม โดยคลิก https://www.sso.go.th/eform_news/

2.เลื่อนลงมาด้านล่าง เพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบประกันสังคม

3.คลิกสมัครสมาชิก จากนั้นทำกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย

4.เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น ให้คลิกเข้าสู่ระบบ ใบเสร็จอิเลกทรอนิกส์

5.จากนั้นกรอกข้อมูลเพื่อ login ให้เรียบร้อย

6.คลิกดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงิน

7.ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ช่องทางการชำระเงิน และวันชำระเงินได้จากหน้าใบเสร็จรับเงิน

ของใช้ในบ้าน ลดแรง!!!

ซึ่งหากชำระเงินในวันที่กำหนด มีสิทธิได้รับการเยียวยๅ