สินเชื่อ LINE BK เปิดลงทะเบียน สมัครยืมได้ทันที ไม่มีรายได้ประจำก็กู้ได้

สินเชื่อ LINE BK เปิดลงทะเบียน สมัครยืมได้ทันที

ไม่มีรายได้ประจำก็กู้ได้

สินเชื่อ LINE BK อนุมัติไว ไม่มีรายได้ประจำก็สามารถยืมได้

อยากจะใช้วงเงินเมื่อไหร่ก็สามารถทำได้ทันที เบิกถอนเงิ นสดได้สะดวกสบ ายทุกที่ทุกเวล า

โดยไม่มีค่ าธรรมเนียม ได้วงเ งินคืนทันทีเมื่อชำระคืน และผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน

ร ายละเอียดและขั้นตอนการยืมสินเชื่อ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์/วงเงิ นให้ยืมสินเชื่อ

วัตถุประสงค์สินเชื่อ

สินเชื่อหมุนเวียน เพื่อนำไปใช้ประโยช น์ตามที่ผู้กู้ต้องการ เช่ น เพื่อการบริโภค

และการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

วงเงิ นสินเชื่อพร้อมใช้

จ่ายต่ำสุดแค่เดือนละ 2% หรือ 200 บ าท

คิดดอกเบี้ยร ายวัน ใช้เท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น

เบิกถอนเงิ นได้ง่าย แค่โอนผ่ านไลน์

ยอดขั้นต่ำในการกดเงิ น 200 บ าท

วงเ งินผ่อนชำระสินเชื่อ รับเงิน

ก้อน ผ่อนสบ าย จ่ายเป็นงวด

ลดต้นลดดอก จ่ายโปะเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่คิดค่ าปรับ

วิธีการสมั คร/คุณสมบัติในการสมัครสินเชื่อ

เฉพาะบุคคลธรรมดา ที่มีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี

สัญชาติไทย

มีบัญชีเ งินฝาก LINE BK

รายได้ขั้นต่ำ วงเงิ นให้ยืม 7,000 บ าทต่อเดือน

LINE บีเค ยืมได้ใน มือถือ ผ่อนแค่ 695 บ/ด.

LINE บีเค ยืมได้ใน มือถือ ผ่อนแค่ 695 บ/ด.

เอกสารประกอบการสมั ครสินเชื่อ

เพียงเป็นลู กค้าบัญชีเ งินฝาก LINE BK ไม่ต้องยื่นเอกส ารเพื่อยืนยันตัวตน

ใช้เพียงเอกส ารเพื่อยืนยันร ายได้ในกรณีเป็นลู กค้ าให ม่ธนาค ารกสิกรไทย

สำเนาบัญชีธนาค ารย้อนหลัง 6 เดือน ธนาค ารใดก็ได้ ได้สูงสุดถึง 5 บัญชี

วิธีการสมั ครสินเชื่อ

ขั้นตอนที่ 1 ที่หน้าหลัก LINE BK เลือกแถบเมนูด้านซ้ายบน

แล้วเลือก “วงเ งินให้ยืมสินเชื่อ”

ขั้นตอนที่ 2 รับทร าบและยอมรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ แล้วกดปุ่ม “สมัคร”

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบและกรอกข้อมูลต่างๆสำหรับ

การขอสินเชื่อ เช่ น ข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลเพิ่มเติม,

ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อที่มีกับสถาบันการเงิ นอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 4 ยืนยันข้อมูลการขอสินเชื่อ

ขั้นตอนที่ 5 อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ

ขั้นตอนที่ 6 ระบุวงเงิ นที่ต้องการขอกู้ และบัญชีเพื่อการหักชำระ

หากระบบไม่สามารถตรวจสอบร ายได้ของผู้สมั ครได้

หรือผู้สมั ครต้องการวงเงิ นที่มากขึ้น ผู้สมั ครจะต้องแนบ

สมัคร LINE BK ได้ที่นี่

Bank Statement 6 เดือนล่ าสุด (JPG, PNG, HEIC เท่านั้น)

ขั้นตอนที่ 7 ยืนยันการสมั ครสินเชื่อ

ขั้นตอนที่ 8 สัญญาสินเชื่อเสร็จสมบูรณ์

สามารถอ่านร ายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เวปไซต์ LINE BK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *