สินเชื่อเงินฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน ให้กู้ 200,000 บาท

คนละครึ่งเฟส 6 เข้า ครม.กลางเดือน พ.ย. ใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี

สุพัฒน์พงษ์ กวาดหมดเก๊ะ อัดแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปีชุดใหญ่ เล็งชง ครม. กลางเดือน พ.ย. มั่นใจจีดีพีปีนี้ 3+ นับถอยหลังส่งไม้ต่อรัฐบาลใหม่

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจจะคล้ายกับมาตรการที่เคยออกมา เพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่าย อย่าไปสร้างอะไรใหม่ และดีอยู่แล้ว ซึ่งแหล่งเงินจะมาจากงบประมาณที่มาจากงบฯกลางส่วนหนึ่งและเงินกู้ที่ยังเหลืออยู่ ส่วนจะกวาดมาหมดเก๊ะหรือไม่ยังไม่รู้

“มาตรการก็คงจะมีพวกนี้ เช่น คนละครึ่งเฟส 6 ซึ่งกระทรวงการคลังดูอยู่ และอยู่ในลิสต์ที่จะพิจารณา”

นายสุพัฒนพงษ์กล่าวว่า หลักการ คือ กระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี ซึ่งขณะนี้ดัชนีทางเศรษฐกิจไปด้วยตัวเองอยู่ อยู่ในทิศทางที่ดี แต่เราก็ไม่ประมาท และในช่วงสิ้นปีเป็นโอกาสที่ดี ประกอบกับสัญญาณเศรษฐกิจดีขึ้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มั่นใจว่าจีดีพีปี’65 จะมากกว่า 3% และรัฐบาลมั่นใจว่าจีดีพีปีนี้ 3+ ซึ่งดีกว่าที่คาดไว้ ตามเป้าหมาย และนักท่องเที่ยว 10 ล้านคน

สินเชื่อเงินฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน ให้กู้

200,000 บาท

ธนาคารออมสินมีสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

สินเชื่อตามนโยบายรัฐ เนื่องจากเล็งเห็นถึงความลำบาก

ของเพื่น้องประชาชน จึงได้มีสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุน เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ เป็นเงินค่าใช้จ่ายที่จำเป็น นำไปชำระหนี้สิ้นอื่นๆ สินเชื่อ

วิธีการคำนวณการชำระคืนเงินกู้วิธีการคำนวณการชำระคืนเงินกู้

ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนของการสมัครสินเชื่อ

การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

ทั้งนี้ กรณีชำระเงินงวดตามปกติเกินกว่าครึ่งหนึ่งของสัญญา

สามารถชำระคืนทั้งจำนวนเพื่อนำไปคำนวณวงเงินกู้ใหม่ได้ สินเชื่อ

คุณสมบัติในการสมัครสินเชื่อเงินฉุกเฉิน

-เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ ในการสมัครสินเชื่อ

-เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย

บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย

-เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ

ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ

-เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา

-เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

-มีสถานที่ประกอบอาชีพ/ที่อยู่อาศัยแน่นอน

-เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) อเนกประสงค์ สินเชื่อ

หลักประกันเงินกู้ในการสมัครสินเชื่อ

สามารถใช้หลักประกันประเภทหนึ่งประเภทใด ดังนี้ ในการสมัครสินเชื่อ

1.กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ สินเชื่อ ดังนี้

มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

ไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน

ค้ำประกันผู้กู้ได้ ไม่เกิน 2 สัญญา เมื่อรวมทุกสัญญาแล้วต้องไม่เกิน 200,000 บาท

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

(1) วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ

หรือเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน

(2) วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 -200,000 บาท

(2.1) เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพ

และรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2 คน

(2.2) เป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 20,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน

1หลักประกันประเภทอื่นที่เป็นของผู้กู้หรือของบุคคลอื่นที่ยินยอม

ให้ใช้ค้ำประกันสินเชื่อได้ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินว่างเปล่าหรือห้องชุด ที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภค

พื้นฐานตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่ง

สามารถเข้า-ออกได้สะดวก ให้รับเป็นหลักประกันสินเชื่อได้ร้อยละ 100

ของราคาประเมิน ทั้งนี้ผู้ค้ำประกันต้องไม่เป็นเจ้าของหลักประกันเงินกู้ตามสัญญากู้เงินฉบับเดียวกัน

2หลักประกันทางธุรกิจที่กำหนดรับเป็นหลักประกันสินเชื่อ ดังนี้

-หนังสือรับรอง สิทธิการเช่าของแผงค้า / ร้านค้า ที่สามารถเปลี่ยนมือได้

ให้รับเป็นหลักประกันสืนเชื่อได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าหนังสือรับรอง สิทธิการเช่าที่ใช้เป็นหลักประกัน

-ยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ให้รับเป็นหลักประกัน

สินเชื่อได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาซื้อขายรวมอุปกรณ์

ตกแต่งที่ติดกับตัวรถ และไม่เกินราคาประเมินของธนาคาร แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า กรณีเป็นยานพาหนะที่ใช้งานแล้ว คำนวณราคาประเมินให้ร้อยละ 70 ของราคาประเมินยานพาหนะที่ใช้งานแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *