Monday, 5 June 2023

ศูนย์​การเรียนรู้​ เพื่อน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

15 Mar 2023
172

ศูนย์ฯโคกหนองนาพุทธเกษตร,ดร.หลวงพ่อแดง

“🙏ขอเชิญชวน​เที่ยมชมศูนย์​การเรียนรู้​ เพื่อน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่โคกหนองนา บนแปลงที่ดิน 8 ไร่ บ้านหนองอีดำ ต.กะโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

อุปถัมภ์ขับเคลื่อนโดยพระภิกษุสงฆ์ โดยพระเดชพระคุณ ดร.หลวงพ่อ พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ หรือ หลวงพ่อแดง นันทิโย องค์ประธานมูลนิธิวัดอินทาราม รองเจ้าคณะอำเภออัมพวาเจ้าอาวาสวัดอินทาราม จังหวัดสมุทรสงครา​ม

#โคกหนองนา บนแปลงที่ดิน 8 ไร่ บ้านหนองอีดำ ต.กะโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เป็นอีกหนึ่งของภาพความก้าวหน้าและความสำเร็จ จากความร่วมมือกันอย่างแท้จริงระหว่างชุมชน หรือที่รู้จักกันดีในนาม #ธนาคารวัวหลวงพ่อแดง ซึ่งได้มาก่อตั้งแปลงนาอินทรีย์บนพื้นที่แห่งนี้ เมื่อปี 2561 และปรับพื้นที่ขุดธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนา โดยมีเครือข่าย​วิสาหกิจ #ธนาคารวัว ร่วมหมุนเวียนเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ให้สมบูรณ์มากขึ้นไปเรื่อยๆ

นอกจากนี้​ #สวนพุทธเกษตร บ้านหนองอีดำแห่งนี้ ยังเป็นพื้นที่ เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนการพัฒนาเพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ต่างๆ #ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ่อหลวง ร.9 เกษตรทฤษฎีใหม่

#ศูนย์​การเรียนรู้โคกหนองนาแห่งนี้จึงเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน ให้มีรายได้ลดรายจ่ายได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

ที่ตั้ง บ้านหนองอีดำ ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

เพจเฟสบุ๊คโครงการ / ศูนย์ฯโคกหนองนาพุทธเกษตร,ดร.หลวงพ่อแดง https://www.facebook.com/Center.KhokNongNa

แผนที่เดินทาง

error: Content is protected !!